Które planowane zmiany prawa budowlanego
naruszają prawo i wartości prawnie chronione ?

Czyli Kodeks Budowlany wg. Komisji Prawa Budowlanego.

Od 2012 roku toczą się prace nad „nowym prawem budowlanym” pt. Kodeks Budowlany. Obecnie prace są na etapie uwag, opinii i propozycji.
Tu na stronie Ministerstwa znajdziesz informacje dotyczące przebiegu prac Komisji Kodyfikacyjnej.

Kodeks Budowlany ma stać się ustawą, która wchłonie prawo budowlane, ustawę o planowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami i wszystkie inne rozporządzenia które są związane z nieokreśloną definicją „inwestycyjno-budowlaną”.
Niestety z żalem widzę, że Komisja „wprost” połączyła wszystkie ustawy, czego skutkiem jest wersja robocza z 456 artykułami prawa. Planowany Kodeks nie zwiera rozwiązań fundamentalnych, które stanowiłyby nowy kierunek zgodny z nową Konstytucją Rzeczypospolitej.
Planowany kształt to kontynuacja „opieki państwa”, polityki lokalnej oraz wyjątkowe powiązanie Inwestora z urzędem. Więc zapomnij o swobodnym budowaniu, ograniczeniu formalności, jasnych przepisach, czy ograniczeniu roli urzędników.

Zmiany w prawie budowlanym ? Wg mnie Kodeks budowlany w obecnym kształcie to „polityka lokalna”, planowanie i regulacja budowlana oraz przeniesienie decyzji o finansach budowy na projektanta.

Wolność budowania to swobodna zabudowa działki na cele mieszkalne jednorodzinne i to winno stać się podstawą nowego Kodeksu Budowlanego.

Planowany Kodeks to kontynuacja przepisów sprzed wprowadzenia konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997.

 

Planowany Kodeksu Budowlany ma problem z urzeczywistnieniem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ratyfikowanych Umów międzynarodowych na następujących polach :
– wolność zabudowy to wolność człowieka – Art.31. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
– decyzje Inwestora o inwestycji to ochrona własności – Art.21. i Art. 64. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
– gwarancje zapłaty dla uczestników procesu budowlanego to ochrona warunków pracy – Art.24. Rzeczypospolitej Polskiej,
– ochrona prawna budowy dzieła architektonicznego z powodu umów międzynarodowych – Art.2.[3] i Art.4.[4] Konwencji Berneńskiej ratyfikowanej w roku 1934 art.1. Art.3.3. Art.4.b) Akt Paryski ratyfikowany Traktatem WIPO o Prawie Autorskim z 1996
– regulacje dotyczące budowania dzieł architektonicznych to wolność twórcza – Art.73. Konstytucji R.P.

 

Mój wniosek do Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Budowlanego :

Gdańsk 07 lipca 2014

Arkadiusz Zubowicz, ul. Rycerza Blizbora , 80-177 Blizbora Gdańsk

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego

ul. Wspólna 2/4 pok. 2078 00-926 Warszawa kkpb@mir.gov.pl

 

Opinie, uwagi oraz propozycje zmian do Kodeksu Budowlanego

Wnoszę swoją opinię z propozycją zmian i uwag do przygotowywanego Kodeksu Budowlanego. Wg mojej oceny treść Kodeksu Budowlanego zawiera kilka zasadniczych błędów, które naruszają przepisy prawa : Ustawę o prawie autorskim, Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Ratyfikowaną Konwencję Berneńską oraz Ratyfikowany Akt Paryski w Traktacie WIPO.

Opinia i propozycje zmian w zakresie naruszeń wartości prawnie chronionych :

1. „Budynek to wybudowane działo architektoniczne” Budynek to nie tylko ściany i fundamenty z dachem, ale to także dzieło autora. W Polsce od roku 1935 obowiązuje Konwencja berneńska gwarantująca prawa autora do dzieła jakim jest budynek. Obecna definicja narusza ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz prawo autorskie. Wszystkie budynki bez względu na ich wartość są dziełami architektonicznymi. Dotychczasowe rozwiązania prawne w sposób jawny ignorują autorów i są rozwiązaniami z czasów państwa ludowego. Prawo autorskie reguluje sprawę nadzorów autorskich, zmiany utworów architektonicznych dlatego ignorowanie tych praw w nowym kodeksie budowlanym narusza istotę praw autorów. Realizacja ograniczeń praw autorów do dzieł architektonicznych jakimi są budynki winna być zgodnie z art.31.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja budynku winna zawierać informację o tym że „budynek to chronione dzieło architektoniczne autora” – podstawą jest najstarsze obowiązujące prawo w Polsce i Europie Konwencja Berneńska Ratyfikowana w roku 1935. Proponuję uzupełnienie definicji budynku o zwrot „budynek to chronione dzieło architektoniczne autora”.

2. „Projekt budowlany jest własnością materialna” Projekt budowlany to wartość materialna dlatego posługiwanie się w sferze publicznej musi być uregulowane oświadczeniem o dysponowaniu projektem budowlanym na cele budowlane. Tak samo jak oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Własność to wartość gwarantowana Art.21. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie dochodzi do częstego wynaturzenia np budowy z projektu który nie została zapłacony. Nie wolno dopuszczać do takiej sytuacji. Dlatego proponujemy dopisanie do wniosku o pozwolenie na budowę „oświadczenia o nabyciu projektu budowlanego”.

3. „Obowiązki osób uprawnionych w procesie budowlanym i ich wynagrodzenie” Osoby uprawnione, których czynności są obowiązkiem zawodowym nie mogą sprawować czynności bez wynagrodzenia. To nie jest kwestia wynagrodzenia ale prawnego „zmuszania” do wykonywania pracy bez wynagrodzenia. Obowiązek czynności na budowie bez gwarancji wynagrodzenia to przymus pracy. Takie stawianie sprawy narusza Art. 24. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Proponujemy dopisanie „Gwarantowane jest wynagrodzenie osób uprawnionych w procesie budowlanym”.

4. „Inwestor to wolność i obowiązek finansowania budowy” Kodeks budowlany ignoruje podstawowy obowiązek i wolność budowy inwestycji. Wolność Inwestora to wolność budowania ale to także obowiązek finansowania inwestycji. Przenoszenie odpowiedzialności na osoby uprawnione to także przenoszenie decydowania o finansach na inne osoby – takie rozwiązanie jest nie logiczne i nie zrozumiałe. Przekazywanie Inwestora odpowiedzialności w zakresie finansowym, cywilnym i budowlanym na innych uczestników procesu budowlanego to naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Praw Człowieka z 1948 roku. Odpowiedzialność ludzi zawsze jest za samych siebie, a przekazywanie odpowiedzialności jej jest niedopuszczalne. Proponujemy wykreślenie przenoszenie odpowiedzialności na osoby uprawnione. Proponujemy poszerzeni obowiązków Inwestora o „Inwestor gwarantuje finansowanie Inwestycji Budowy”.

Uwagi do Kodeksu Budowlanego :

– Polityka planistyczna lokalna to konieczność naruszenie wolności budowania i to winno być „początkiem” Kodeksu Budowlanego. Brak jasnej podstawy wolności podstawowej jednostki zabudowy jakim jest budowa jednego domu jednorodzinnego dla jednej rodziny na dowolnej działce. Rozumiejąc „wolność człowieka” jako nieograniczoną, należy dopuścić wszystkie miejsca bez planu pod możliwość budowy domów jednorodzinnych.Wszelkie ograniczenia związane z budową domów jednorodzinnych to właśnie kodeks budowlany i ewentualne konieczne regulacje.

– Kultura tj. budynki dzieła architektoniczne to Zrównoważony rozwój państwa. Kodeks budowlany nie przewiduje się udziału kultury w „zrównoważonym rozwoju”. Preambuła i cała treść kodeksu to planowanie/urbanistyka, roboty budowlane i inwestowanie. Bez kultury, działalności twórczej nie ma zrównoważonego rozwoju. Ustawodawca uznał architekta za nieistotnego w procesie budowlanym, taki wybór oddala Polskę od krajów cywilizowanych.

– Inwestor gwarantuje środki finansowe na budowę. Kodeks Budowlany nie wskazuje istoty inwestowania tj. Inwestor gwarantuje środki finansowe na budowę i obsługę inwestycji. Obecne i planowane zapisy są wykorzystywane do patologi w realnym obrocie inwestycyjnym i gospodarczym.

Uwagi do poszczególnych artykułów Kodeksu Budowlanego :

art.1. Brak informacji o regulacji budowy budynków, ich projektowaniu i regulacji zawodów zaufania publicznego.

art.3. Brak definicji „realizacja inwestycji” „projekt budowlany”, „projektant” oraz niekompletna definicja „budynku” o autora dzieła , „mała architektura” to własność twórcy z ustawy o własności przemysłowej. punkt 16) definicja „remontu” narusza utwór architektoniczny i prawo do jego spójności , należy wykreślić „dopuszczenie stosowania wyrobów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym”

art.4. Zrównoważony rozwój to także „kultura-twórczość” czyli architektura i twórcy architektury.

art.6. Sprowadzenie architektury do polityki lokalnej to naruszenie Konwencji Berneńskiej oraz traktatu WIPO o prawach autorskich. Architektura jest niezależna i niezwiązana z polityką lokalną. Obecnie może jedynie stanowić czasami podstawę rozwoju regionalnego od strony konserwatorskiej i jako odtworzenie historyczne. To narusza wolność twórczą wynikającą z Art.73. Konstytucji R.P.

art.13. Brak informacji w wypadku wywłaszczenia, chodzi o odszkodowanie.

art.17. Sprzeczność logiczna, „nie można planować bez infrastruktury”, bo jak zaplanować infrastrukturę, której nie ma ?

art. 18. Dlaczego sprawy prywatnych inwestycji i ich finansowania mają być jawne ?

art.19. Kontrola społeczna, to przypomina rozwiązania z czasów władzy ludowej. Nie mam pojęcie co pcha ustawodawcę w takie rozwiązania.

art.21. Brak definicji „realizacji inwestycji”.

art.22. Sprzeczne z ustawą o energetyce i wodociągach etc, kodeks nie rozstrzygnie takich zagadnień.

art.24. Brak odpowiedzialności i obowiązku zapłaty Inwestora za Inwestycję, tj. przygotowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę.

art.25. Nie jasne określenie jakiej infrastruktury.

art.30. Projekt budowlany to własność autora osobista i majątkowa, wprowadzanie do obiegu publicznego bez nabycia to patologia.

art.31. punkt 1) „analizy” należy wyjaśnić jakie i kto za nie zapłaci, inaczej okaże się że za analizy będą finansowały osoby uprawnione.

art.32. Kto płaci za nadzory, w jakim trybie i jak będą wykonywane tj. czas, terminarz oraz koszty.

art.35. „Zgodność realizacji z projektem” to powielanie kompetencji z projektantem.

art.38. Organy winny nazywać się „urbanistyczno-budowlane” – tak jak kodeks budowlany urbanistyczno-budowlany.

art.56. Brak definicji funkcji, to czy można to traktować dowolnie ?

art.210. Realizacja inwestycji to także nabycie prawa własności do projektu, materiałów budowlanych, robót budowlanych i kosztów obsługi uczestników procesu budowlanego.

art.238. Niezbędne jest oświadczenie o nabyciu projektu budowlanego.

art.245. Oświadczenie o nabyciu projektów.

Zakres zadań Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Zakres zadań Komisji to „proces inwestycyjno-budowlany” a to oznacza że Komisja winna zajmować się także warunkami technicznymi budynków i o zawodach budowlanych. Jednocześnie mam wrażenie, że zakres inwestycyjny należy rozumieć jako finansowanie budowy, a nie widzę w rozwiązaniach odzwierciedlenia tego tematu.

autor : arch. Arkadiusz Zubowicz

budynek to budowa dzieła architektonicznego – Art.2.[3] i Art.4.[4] Konwencji Berneńskiej ratyfikowanej w roku 1934 budynek to budowa dzieła architektonicznego – Art.1. Art.3.3. Art.4.b) Akt Paryski ratyfikowany Traktatem WIPO o Prawie Autorskim z 1996

 

Konwencja Berneńska – obowiązująca i ratyfikowana przez Polskę – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19350840515
Akt Paryski z 1971 ratyfikowany Konwencją WIPO Art.1.(3) – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1990/s/82/474/2
Traktat WIPO o Prawie Autorskim ratyfikowany w roku 2003 – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050030012

Jaki jest przedmiot działań Komisji Kodyfikacyjnej ?
W rozporządzeniu, które powołuje Komisję nie znalazłem zapisu o przedmiocie działań Komisji. Co prawda określono zadania Komisji „opracowanie przepisów rangi ustawowej kompleksowa regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego”. Z tego może wynikać, że przedmiotem będą przepisy, ale które ? Tego już nie sprecyzowano. Wiem że czepiam się słówek, ale nie widzę w przepisach prawa definicji „procesu inwestycyjno-budowlanego”. Widząc obecny stan 2 lat pracy nie wróżę „przedmiotowi działań” tj. przepisom zmiany na którą wszyscy czekają.
Myślę, że główna przyczyna leży w ogólnym określeniu zadań komisji. Przecież tak szeroko rozumiane zadanie to kilkadziesiąt ustaw i rozporządzeń związanych z warunkami technicznymi, zawodami projektantów oraz zagadnienia energetyki i ochrony środowiska.

Ustawa o Radzie Ministrów  – Art.12.a. „Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji oraz jej skład i tryb postępowania.

Rozporządzenie ws. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/856/1
Ustawa o Radzie Ministrów http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961060492

Share This