Przyłącza Wody — Projekty Przyłączy woj. pomorskie

Jeże­li zale­ży Tobie na cza­sie, to potrze­bu­jesz sko­rzy­stać z doświad­cze­nia pro­jek­tan­tów, któ­rzy 20 lat przy­go­to­wu­ją pro­jek­ty w urzę­dach woj. pomorskiego.

Włączenie się Przyłączem Wody w Drodze Gminnej.

Naj­więk­szy pro­blem przy­łą­czy wodo­cią­go­wych to przebiegu/trasa ruro­cią­gu po dział­kach gmin­nych. Każ­de “wej­ście” na dział­kę gmin­ną, skut­ku­je uzy­ska­niem spe­cjal­nych zgód i dodat­ko­wych uzgod­nień. Zała­twia­nie zgo­dy i uzgod­nie­nia jest cza­so­chłon­ne i wyma­ga doświad­cze­nia w zakre­sie zna­jo­mo­ści prze­pi­sów o nie­ru­cho­mo­ściach oraz o dro­gach publicz­nych. Nie raz widzie­li­śmy doświad­czo­nych pro­jek­tan­tów, któ­rzy “prze­ter­mi­no­wa­li” pro­jekt z powo­du nie­zna­jo­mo­ści prze­pi­sów i kolej­no­ści zała­twie­nia spraw dla przy­łą­cza wodociągowego.

Pro­ce­du­ry urzę­do­we wszy­scy zna­my i nie zawsze jeste­śmy je prze­wi­dzieć, dla­te­go zwle­ka­nie z roz­po­czę­ciem pro­jek­tu przy­łą­cza odda­la okre­ślo­ny ter­min pod­łą­cze­nia wody. “Bez pod­łą­cze­nia wody” nie odbie­rzesz budyn­ku, a cza­sa­mi fir­ma budow­la­na nie podej­mie się budo­wy domu.

Pamiętaj że średni czas wydawanego pozwolenia na budowę to ok. 180 dni.

Okres 180 dni moż­na skró­cić do cza­su zgło­sze­nia czy­li ok. 45. Ale zgło­sze­nie robót budow­la­nych przy­łą­cza wyma­ga uzy­ska­nia sto­sow­nych zgód, któ­re wyma­ga­ją wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia projektu.

Jed­ne z moich Klien­tów, na wyda­nie warun­ków dla domu jed­no­ro­dzin­ne­go przy­łą­cze­nia cze­kał ok. 12 mie­się­cy. W tym cza­sie z Klien­tem cho­dzi­li­śmy do Dyrek­to­ra Zarząd­cy Wodo­cią­gów i do Pre­zy­den­ta Mia­sta. Oka­za­ło się że z powo­du bła­hej regu­la­cji wła­sno­ści dzia­łek pasa dro­go­we­go nie chcia­no wydać warun­ków tech­nicz­nych. Mimo dobrej woli wszyst­kich, czas moje­go Klien­ta został utra­co­ny.
Czym szyb­ciej zle­cisz pro­jekt, tym szyb­ciej woda popły­nie w two­im kranie.

plan zagospodarowania - sieć, przyłącze i wewnętrzna instalacja

Czy “tani projekt” rozwiąże problem terminów i uzgodnień ?

Możesz zle­cić pro­jekt przy­łą­cza suge­ru­jąc się wyłącz­nie ceną, ale czy dosta­niesz gwa­ran­cję szyb­kiej i ter­mi­no­wej pra­cy ?
Chy­ba nie sądzisz że w cenie pro­jek­tu przy­łą­cza za 300 zł moż­na spo­tkać się z Tobą, nary­so­wać pro­jekt, uzgod­nić pro­jekt z gesto­rem. zare­je­stro­wać pro­jekt w ZUD, wydru­ko­wać  w 5 egzem­pla­rzach i zło­żyć doku­men­ty do zgło­sze­nia pozwo­le­nia na budo­wę. Widać jasno, że tyl­ko pozor­nie zaosz­czę­dzisz, a pro­blem ter­mi­nów i ewen­tu­al­nych pro­ble­mów spad­nie na Ciebie.

Tylko Projekt uzgodniony z Zarządcą Wodociągów = “woda w kranie”

To co mamy dla Cie­bie to Pro­jekt Przy­łą­cza, dzię­ki któ­re­mu bez pro­ble­mów w naj­krót­szych ter­mi­nach będziesz mógł cie­szyć się z pod­łą­cze­nia wody.

Standardowy Projekt Przyłącza zawiera :

 • pro­jekt — opis + rysunki
 • uzgod­nie­nie z zarząd­cą sie­ci wodociągowej
 • uzgod­nie­nia dodat­ko­we w urzędach
 • reje­stra­cję Geodezji
 • doku­ment zgło­sze­nia do pozwo­le­nia na budowę

Dodat­ko­wo mamy dla Ciebie :

 • pakiet pro­jek­to­wy z uzgod­nie­niem Geo­de­zji w Pań­stwo­wym Zaso­bie sta­ra nazwa ZUD
 • uzgod­nie­nie koli­zji z inny­mi sie­cia­mi i właścicielami
 • obsłu­ga doku­men­tów i przy­go­to­wa­nie ich do Two­je­go podpisu

Dzięki projektowi zyskujesz :

 • pro­jekt, któ­ry zosta­nie uzgod­nio­ny i bez­piecz­nie będziesz mógł korzy­stać z wody wodo­cią­go­wej, bez pro­ble­mów odbioru,
 • pozbę­dziesz się wąt­pli­wo­ści czy pro­jekt przy­go­tu­ją wła­ści­wi projektanci
 • jeże­li potrze­bu­jesz krót­kich ter­mi­nów, dosta­niesz naj­krót­sze z możliwych,

ale to nie wszystko

Jeżeli zamówisz Projekt przez internet, bez użycia telefonu dostaniesz obniżkę ceny o 15% na każdy projekt.

Nie zapo­mnij, że przed doga­da­niem ceny pro­jek­tu Nie Dzwo­nić.
Nie dziw się tej for­mu­le, z powo­du tego że każ­da roz­mo­wa tele­fo­nicz­na to czas, któ­ry “kosz­tu­je” naszych Klientów.

Nor­mal­nie pro­jek­ty wyce­nia­my o 20–30% dro­żej, ale z powo­du dużej ilo­ści robót i wyjaz­dów do urzę­dów w całym woje­wódz­twie, może­my cza­so­wo zapro­po­no­wać Ceny obniżone.

Ale za oko­ło pół roku, nie będzie­my w sta­nie utrzy­mać takich cen, dla­te­go war­to pod­jąć teraz decy­zję co do zaku­pu projektu.

Uwa­ga : Każ­dy pro­jekt wyma­ga pod­pi­sa­nia zle­ce­nia, a ceny koń­co­we będą zale­ża­ły od loka­li­za­cji wodo­cią­gu na tere­nie gmi­ny. Poda­ne ceny są cena­mi przy­kła­do­wy­mi, tj cena­mi net­to, do któ­rych nale­ży doli­czyć vat.

Masz wątpliwości, czy dostaniesz pozwolenie na budowę ?

Pod­pi­szesz umo­wę na pro­jekt, któ­ra ma chro­nić Cie­bie i to abyś nie musiał zama­wiać pro­jekt 2 razy.

Czy usługa będzie dobrze wykonana i będziesz miał wodę w kranie ?

Pro­jekt uzgad­nia­my z Zarząd­cą Wodo­cią­gu np PeWik czy GiWK, i dopie­ro póź­niej jest skła­da­ny do pozwo­le­nia na budo­wę. Pra­cu­je­my wyłącz­nie z pro­jek­tan­ta­mi, któ­rzy mają pań­stwo­we upraw­nie­nia budow­la­ne w odpo­wied­niej specjalności.

Wszystkie Projekty otrzymują pozwolenie na Budowę !

Wszy­scy dawa­li mi ter­mi­ny 8–12 tygo­dni, a Ja zna­la­złem ofer­tę na 5–6 tygo­dni. Pod­pi­sa­łem umo­wę i myśla­łem, że nie uda się wyko­nać pro­jek­tu w takim ter­mi­nie.
Ale jakie było zasko­cze­nie kie­dy po 6 tygo­dniach, mogłem roz­po­cząć budo­wę przy­łą­cza. Polecam

ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra, Gdańsk-Jasień

Jeże­li chcesz zamó­wić pro­jekt przy­łą­cza to przejdź do for­mu­la­rza zamówień.

Tak! Zamawiam “Projekt Przyłącza” lub “Projekt Sieci” Wysyłam Zamówienie mailem

P.S.
Weź pod uwa­gę, że obec­nie jest okres budow­la­ny-pro­jek­tów, dla­te­go przyj­mo­wa­nie prac odby­wa się z 7–10 dnio­wym opóźnieniem.

zapra­szam do Współpracy

mgr inż. arch. Arka­diusz Zubowicz

Share This