Pytania do dom-projekty.pl | Odpowiada dobry architekt

1. Co znajdziesz na stronie dom-projekty.pl ?

W ser­wi­sie dom-projekty.pl znaj­dziesz usłu­gi archi­tek­ta, biu­ra pro­jek­tów i usłu­gi budow­la­ne. Dodat­ko­wo ser­wis pro­wa­dzi kon­kret­ne pora­dy i infor­ma­cje doty­czą­ce budo­wy domu i pra­cy dobre­go archi­tek­ta. Stro­na skie­ro­wa­na jest do Inwe­sto­rów, firm budow­la­nych, pro­du­cen­tów i pro­jek­tan­tów z woje­wódz­twa pomor­skie­go i oko­lic. Obec­nie naj­bliż­sze mia­sta w któ­rych bywa­ją oso­by i fir­my zwią­za­ne ze ser­wi­sem to : Trój­mia­sto ( Gdańsk, Gdy­nia, Sopot ), Kar­tu­zy, Pruszcz Gdański,Toruń, Byd­goszcz, Puck, Wejherowo .

2. W czym może Tobie pomóc serwis dom-projekty.pl ?

Ser­wis poma­ga każ­de­mu ina­czej, wg tego cze­go szukasz.

Jesteś Inwestorem ?
Znaj­dziesz tu archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i fir­my wyko­naw­cze. Wszyst­kie pod­mio­ty są zna­ne i dostęp­ne od wie­lu lat pod sta­ły­mi nume­ra­mi tele­fo­nów. Za dotych­cza­so­wą uczci­wość moż­na gwa­ran­to­wać tym, że znaj­du­ją się w publicz­nym ser­wi­sie internetowym.
Jesteś projektantem ?

To zapra­sza­my do współ­pra­cy z inny­mi pro­jek­tan­ta­mi i archi­tek­ta­mi. Czę­sto z powo­du na róż­ne doświad­cze­nia i obło­że­nie pra­cą cią­gle Ktoś poszu­ku­je Kogoś do współ­pra­cy. Dla­te­go wyślij swo­je dane, a my posta­ra­my się tak­że zna­leźć moż­li­wość współ­pra­cy przy projektach.

Jesteś architektem
Zapra­sza­my do współ­pra­cy przy pro­jek­tach. Współ­pra­cu­je­my wza­jem­nie tj. raz jako pod­wy­ko­naw­ca lub jako głów­ny wyko­naw­ca. Dodat­ko­wo zapra­sza­my do rekla­mo­wa­nia się w serwisie.
Jeżeli jesteś firmą budowlaną / developerem
Współ­pra­cu­je­my wyłącz­nie z fir­ma­mi któ­re kom­plek­so­wo wyko­nu­ją mini­mum domy jed­no­ro­dzin­ne „pod klucz”. Jeże­li jesteś god­ny pole­ce­nia, z pew­no­ścią zapra­sza­my do rekla­my w naszym ser­wi­sie. Tu znaj­dziesz moż­li­wość bez­po­śred­nie­go otrzy­ma­nia zle­ce­nia na budo­wę obiek­tu pod klucz.
Jeżeli jesteś producentem materiałów budowlanych
Zapra­sza­my do wpi­su do naszej bazy. Po wery­fi­ka­cji z przy­jem­no­ścią reko­men­du­je­my wyro­by, urzą­dze­nia i mate­ria­ły spraw­dzo­nych firm.
Dotarłeś tu przypadkowo ?
Jesteś z Trój­mia­sta lub Pomor­skie­go ? Możesz zare­ko­men­do­wać archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i fir­my z tej stro­ny. Tu pra­cu­ją ludzie, nie kor­po­ra­cje, nie robo­ty – dla­te­go możesz być pew­ny że Two­ja reko­men­da­cja będzie reko­men­da­cją ludzi
3. Jak pracuje serwis dom-projekty.pl ?
Tu pra­cu­ją ludzie, żad­nych kor­po­ra­cji, robo­tów inter­ne­to­wych. Nie znaj­dziesz tu andro­idów, awa­ta­rów, czy robo­tów przy­po­mi­na­ją­cych ludzi.
Nie wszyst­kim, może to odpo­wia­dać dla­te­go wiedz, że w 98% zosta­wia­jąc infor­ma­cję w skrzyn­ce mailo­wej, otrzy­masz odpo­wiedź w cią­gu kil­ku godzin. Wpływ na obieg pocz­ty mailo­wej mię­dzy ser­we­ra­mi, dome­na­mi i prze­czy­ta­niem maila, powo­du­je że nie zawsze może­my odpo­wia­dać w minu­tach.
Jeże­li zadzwo­nisz to w 90%, ktoś odbie­rze zamó­wie­nie i poroz­ma­wia z Tobą – wybacz jeże­li nie odbie­rze w miej­scu nie prze­zna­czo­nym do tego.
Nie dodzwo­ni­łeś się, nie otrzy­ma­łeś odpo­wiedź na maila ? Zasta­nów się czy wszyst­kie urzą­dze­nia działały ?
favi­con
logo
4. Kto korzysta ze strony ?
Ze stro­ny korzy­sta­ją Inwe­sto­rzy, o sze­ro­kim polu zain­te­re­so­wań. Każ­dy z Inwe­sto­rów dosta­je wyczer­pu­ją­cą wyce­nę na pra­ce pro­jek­to­we, czy budo­wę oraz sto­sow­ną pora­dę lub infor­ma­cję doty­czą­cą jego inwe­sty­cji.
Część osób nie dopro­wa­dza Inwe­sty­cji do reali­za­cji, zosta­wia­jąc ją na „póź­niej” – te tema­ty zosta­ją „zamro­żo­ne”.
Nie­któ­re oso­by, zada­ją pyta­nia aby porów­nać ofer­ty ceno­we – co nam nie prze­szka­dza.
Cześć Inwe­sto­rów dopro­wa­dza do pod­pi­sa­nia umo­wy z kon­kret­nym archi­tek­tem, pro­jek­tan­tem – w zależ­no­ści od inwe­sty­cji jaką chce przeprowadzić.
5. Kto prowadzi stronę ?
Nazy­wam się Arka­diusz Zubo­wicz i pro­wa­dzę ser­wis dom-projekty.pl. Jestem zawo­do­wym archi­tek­tem od ponad 20 lat, a ser­wi­sem zaj­mu­ję od roku 2013.
Pra­ce przy stro­nie wspo­ma­ga głos archi­tek­ta Macie­ja Faust.
Na stro­nie znaj­dziesz wyłącz­nie archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i fir­my, któ­re znam i wiem są god­ne polecenia.
6. Jaki jest koszt usług architektonicznych, projektów i budowy ?
Kosz­ty usług archi­tek­to­nicz­nych, pro­jek­to­wych i budo­wy nie są regu­lo­wa­ne. Dla­te­go koń­co­we ceny, któ­re uzy­skasz będą wid­nia­ły na umo­wie koń­co­wej mię­dzy Tobą a Wyko­naw­cą Usłu­gi.
Ceny na usłu­gi są poda­ne orien­ta­cyj­nie, o koń­co­wej cenie będą decy­do­wać szcze­gó­ły i nego­cja­cje.
Na towa­ry ceny poda­ne są na stro­nie, co jest regu­lo­wa­ne sto­sow­ny­mi przepisami.
7. Co należy zrobić, aby zamówić projekt ?
Chcesz zamó­wić pro­jekt, pora­dę, eks­per­ty­zę lub wyce­ną ?
Po pro­stu dzwoń lub wyślij maila, prze­cież wia­do­mo że każ­da Inwe­sty­cja wyma­ga indy­wi­du­al­nej ana­li­zy.
Aby ana­li­za była rze­tel­na, posta­raj się zgro­ma­dzić jak naj­wię­cej mate­ria­łów, o któ­rych pisze­my w for­mu­la­rzach wycen.
8. Czy korzystanie z domeny jest bezpieczne ?
Korzy­sta­nie z dome­ny dom-projekty.pl jest bezpieczne.

Baza danych dom-projekty.pl zosta­ła zgło­szo­na Głów­ne­mu Inspek­to­ro­wi GIODO.

Numer zgło­sze­nia do reje­stru GIODO nr ref. WWW 2424014.

9. Uwaga – materiały chronione prawem autorskim !

Dome­na : dom-projekty.pl – wła­sność, admi­ni­stra­cja i zarzą­dza­nie przez Arka­diu­sza Zubowicz.

Opro­gra­mo­wa­nie Ser­wi­su : dom-projekty.pl na Word­press GNU v2.0 + plugin

Licen­cja płat­na : pixel­dro­min­te­rac­ti­ve — elegantthemes

Zmia­ny Opro­gra­mo­wa­nia Cms, Html : Arka­diusz Zubowicz.

Zna­ki gra­ficz­ne „dp” Twor­ca i Autor : Arka­diusz Zubowicz.

dp” – dom‑y projekt‑y w przy­go­to­wa­niu znak towa­ro­wy „dp”

Foto­gra­fie wła­sne : są nie opisane.

Foto­gra­fie zaku­pio­ne z ser­wi­sów : ser­wis korzy­sta z foto­gra­fii i zawsze docho­wu­je sta­ran­no­ści, aby podać na danej stro­nie nazwę źró­dła oraz auto­ra. Jeże­li zauwa­żysz brak takiej infor­ma­cji daj mi znać, bo cza­sem zda­rza się pod­czas pra­cy zapo­mnieć dane.

Foto­gra­fie obce : ozna­czo­no wg życze­nia autora.

Zabro­nio­ne jest korzy­sta­nia z mate­ria­łów z ser­wi­su do jakich­kol­wiek celów bez zgo­dy wła­ści­cie­la serwisu.

Wszyst­kie mate­ria­ły chro­nio­ne są pra­wem autor­ski­mi, nale­żą­ce do odpo­wied­nich pod­mio­tów wg oznaczeń.

Stro­na jest chro­nio­na pra­wem autor­skim, a wszel­kie pra­wa autor­skie i mająt­ko­we są zastrze­żo­ne przez Arka­diu­sza Zubowicz.

Share This