RODO — informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Arka­diusz Zubo­wicz ul. Św. Bar­ba­ry 11/183, 80–753 Gdańsk tel. 501799240 mail: az@dom-projekty.pl

2. Otrzy­my­wa­ne dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są w celu przy­go­to­wa­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia i zgłoszenia.

3. Otrzy­my­wa­ne dane oso­bo­we obej­mu­ją imię z nazwi­skiem, numer tele­fo­nu, adres e‑mail, adres oraz dane dedy­ko­wa­ne dla pro­jek­tów architektonicznych.

4. Dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym dane oso­bo­we na zle­ce­nie  admi­ni­stra­to­ra usług infor­ma­tycz­nych : google, cyberfolks.

5. Pań­stwa dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres ist­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su admi­ni­stra­to­ra, chy­ba że Pań­stwo wyra­zi­cie sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych.

6. Pań­stwa dane nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go i orga­ni­za­cjom międzynarodowym. 

7. Pra­wo Pań­stwa dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich usu­nię­cia, spro­sto­wa­nia, ogra­ni­cze­nia, prze­no­sze­nia, wnie­sie­nie sprze­ci­wu, cof­nię­cie zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem do prze­twa­rza­nia któ­re odby­wa się na pod­sta­wie już wyda­nej zgody. 

8. Pra­wo do skar­gi przy­słu­gu­je każ­dej oso­bie do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych w wypad­ku uzna­nia przez Pań­stwa naru­sze­nia usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych lub roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie prze­pły­wu takich danych wraz z uchy­lo­ną dyrektywą.

9. Dostar­cza­ne przez Pań­stwa dane nie będą pod­le­ga­ły pro­gra­mo­we­mu profilowaniu.

10. Poda­wa­nie przez Pań­stwa danych oso­bo­wych jest dobrowolne.

 

 

 

Share This