Firma architektoniczna i Studio projektowe w Gdańsku

ul. Leona Dro­szyń­skie­go w Gdań­sku oraz ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra w Gdań­sku

Czy potrzebujesz projektanta do nietypowego projektu ?

Naj­czę­ściej typo­wy pro­jek­tant nie zaj­mu­je się pro­jek­ta­mi innych branż lub pro­jek­to­wa­niem roz­wią­za­nia­mi prze­my­sło­wy­mi.

Typo­wy pro­jek­tant nie będzie ela­stycz­ny i nie pomo­że Tobie twór­czym roz­wią­za­niu pro­ble­mu.

Wykorzystaj doświadczenie Architekta

Nie ma lep­sze­go spe­cja­li­sty pro­jek­to­wa­nia prze­strze­ni uży­tecz­nej od archi­tek­ta.
Budo­wa domów to jed­no z wie­lu doświad­czeń, któ­re nie zawsze w życiu zawo­do­wym archi­tek­ta są naj­waż­niej­sze.

Przy oka­zji budo­wy domów, jako archi­tekt pro­jek­to­wa­łem : oka­blo­wa­nie elek­trycz­ne, insta­la­cje sani­tar­ne, insta­la­cje wodo­cią­go­we, insta­la­cje gazo­we, dro­gi, osie­dla jak rów­nież : meble, kolo­ry­sty­kę ścian, ele­wa­cji.

Więk­szość mojej pra­cy koń­czy się wizu­ali­za­cja­mi, koro­lo­ry­sty­ka­mi, rysun­ka­mi szcze­gó­ło­wy­mi, deta­la­mi.

Dostarczam nietypowych rozwiązań projektowych i graficznych 2D i 3D dla budownictwa i przemysłu.

Ponad 20 lat doświad­czeń to zado­wo­le­ni Klien­ci, któ­rzy zaku­pi­li nie­po­wta­rzal­ne usłu­gi :

  • pio­nier­skie roz­wią­za­nia kotłow­ni koge­ne­ra­cyj­nej na pali­wo gazo­we,
  • roz­wią­za­nia inży­nie­rii budyn­ków pod­ziem­nych,
  • nie­ty­po­we roz­wią­za­nia tra­fo­sta­cji,
  • gabi­ne­ty rent­ge­now­skie,
  • udział w przy­go­to­wa­niu opra­co­wań paten­to­wych,
  • opra­co­wa­nia gra­ficz­ne i ani­ma­cje inży­nier­skie,
  • rysun­ki warsz­ta­to­we do sto­so­wa­nia prze­my­sło­we­go,
  • opra­co­wa­nia sys­te­mów ochro­ny prze­ciw­po­wo­dzio­wej,
  • pro­jek­ty sztu­ki użyt­ko­wej,

Wyślij maila lub zadzowoń 501–799-240

12 + 1 =

studio projektowania architektury

studio projektowania architektury Arkadiusza Zubowicz

Share This