Biu­ro pro­jek­to­we Toruń Toruń, Byd­goszcz, Gdańsk — Biu­ro pro­wa­dzi usłu­gi pro­jek­to­we woj. kujaw­sko pomor­skie inż. Krzysz­tof Sobczak 
ul. Brzo­zo­wa 17, 13–300 Nowe Mia­sto Lubaw­skie Na tej stro­nie odszu­kasz, infor­ma­cje o pro­jek­tan­cie kon­struk­cji, któ­ry pro­jek­tu­je na tere­nie Toru­nia, Byd­gosz­czy i Gdań­ska. Jak moje umie­jęt­no­ści mogą Tobie pomóc ? Moje umie­jęt­no­ści to szyb­kie przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów kon­struk­cji budow­la­nych. Dodat­ko­wo potra­fię dla cie­bie przy­go­to­wać pro­jek­ty insta­la­cji sani­tar­nych i elek­trycz­nych. Moja wie­dza pozwa­la na peł­ną współ­pra­cę z upraw­nio­ny­mi pro­jek­tan­ta­mi. Moje usłu­gi przy­da­dzą się w każ­dym pro­jek­cie archi­tek­to­nicz­nym i budow­la­nym. Zapew­nię pro­jek­tan­to­wi wio­dą­ce­mu jak archi­tekt zaple­cze pro­jek­tan­tów bran­żo­wych. Moja pra­ca to rze­tel­ne i dro­bia­zgo­we podej­ście do pro­jek­tu, aby zapew­nić bez­pie­czeń­stwo przy­szłym użyt­kow­ni­kom roz­wią­zań. Oprócz bez­pie­czeń­stwa naj­waż­niej­sza jest pro­sto­ta wyko­na­nia pro­jek­tu na budo­wie, co prze­kła­da się na real­ne pie­nią­dze Inwe­sto­ra. Samo­dziel­nie przy­go­to­wu­ję pro­ste obiek­ty budow­la­ne. Pro­ble­mu nie sta­no­wią pro­jek­ty domów jed­no­ro­dzin­nych czy budyn­ki miesz­kal­ne oraz usługowe. 
W prak­ty­ce jak pra­cu­ję ? W prak­ty­ce pro­jek­to­wa­nie to 90% inter­net, dla­te­go cią­gle jestem dostęp­ny pod mailem i tele­fo­nem. W razie koniecz­no­ści przy­jeż­dżam i uzgad­niam spra­wy na miej­scu. Współ­pra­cu­ję z gru­pą doświad­czo­nych pro­jek­tan­tów, któ­rzy sta­no­wią sta­łe zaple­cze moich pro­jek­tów. Dla kogo przy­go­to­wu­ję i Kto zama­wia u mnie pro­jek­ty? Pro­jek­ty zama­wia­ją u mnie biu­ra pro­jek­tów, archi­tek­ci oraz klien­ci indy­wi­du­al­ni. Ostat­nio przy­go­to­wy­wa­łem pro­jekt wie­lo­bran­żo­wy prze­bu­do­wy kamie­ni­cy w Gdań­sku. Obec­nie przy­go­to­wu­ję pro­jekt hali maga­zy­no­wej w Gdy­ni dla inwe­sto­ra z Trój­mia­sta. Pro­wa­dzę tak­że pro­jek­ty mniej­sze jak pro­jek­ty gara­żu, czy pro­jekt lega­li­za­cyj­ny dla nad­zo­ru budow­la­ne­go. Kto za tym stoi – kim jestem ? Nazy­wam się Krzysz­tof Sob­czak przy­szły absol­went szko­ły w Ełku. Pra­cu­ję w Nowym Mie­ście Lubaw­skim, a pro­jek­ty przy­go­to­wu­ję od Toru­nia, przez Byd­gosz­czy aż do Gdań­ska, Gdy­ni i Wejherowa. 
Ceny Pro­jek­tów Dla Cie­bie ? Moje ceny z pew­no­ścią są kon­ku­ren­cyj­ne. Ponie­waż jestem na star­cie to sta­ram się dosto­so­wać do niskich cen. Pamię­taj, że niska cena to nie tyl­ko korzy­ści ale tak­że pew­ne nie­do­god­no­ści. Te nie­do­god­no­ści to pra­ca roz­pro­szo­na przez inter­net. Niska cena pocią­ga tak­że za sobą koniecz­ność mini­ma­li­zo­wa­nia ilo­ści wyjaz­dów. Zadaj pyta­nie ofer­to­we, a posta­ram się dosto­so­wać do Two­ich ram ceno­wych. Zamó­wie­nie pro­jek­tu. Potrze­bu­jesz pro­jek­tów bran­żo­wych, wyślij maila. Załącz pro­jekt do któ­re­go mam wyko­nać pro­jek­ty. Pamię­taj spe­cja­li­zu­ję się w Kon­struk­cji Budow­la­nych oraz insta­la­cjach wewnętrz­nych elek­trycz­nych i sani­tar­nych. Wysy­łasz na adres krzysztof.sobczak@dom-projekty.pl Załącz do maila pro­jekt lub infor­ma­cje doty­czą­ce Inwestycji. 
Share This