Zamierzasz Budować Dom ? Szukasz kompleksowej obsługi pod klucz ?

Jeże­li szu­kasz fir­my budow­la­nej, to słu­ży­my pomo­cą przy wybo­rze fir­my budow­la­nej? To ty pod­pi­szesz umo­wę na budo­wę, a nasza rola ogra­ni­cza się do przy­go­to­wa­nia pro­jek­tu, czy kosz­to­ry­su i ewen­tu­al­nej pomo­cy przy wybo­rze wykonawcy.

Dużo podwykonawców to długi czas budowy.

Wiem, że więk­szość Inwe­sto­rów domów jed­no­ro­dzin­nych ma pro­blem ze zna­le­zie­niem fir­my budow­la­nej, któ­ra popro­wa­dzi kom­plek­so­wą “budo­wę pod klucz”. Umo­wy z fir­ma­mi o róż­nych spe­cja­li­za­cjach, koń­czy się prze­rzu­ca­niem odpo­wie­dzial­no­ści mię­dzy wyko­naw­ca­mi poszcze­gól­nych robót budowlanych.

Klien­ci, któ­rzy nie decy­du­ją się na budo­wę gene­ral­nym wyko­naw­cą, budu­ją swo­je domu kil­ka lat, zamiast budo­wy w 1–2 sezo­ny. Każ­dy etap budo­wy z inną fir­mą budow­la­ną to głów­na przy­czy­na dłu­giej budo­wy. Sytu­acja zmie­nia­ją­cych się firm powo­du­je koniecz­ność “powro­tów” do wcze­śniej­szych prac i koor­dy­na­cji terminów.

Generalny wykonawca to krótki czas budowy.

Nie chcesz pro­wa­dzić budo­wy, dla­te­go potrze­bu­jesz spraw­dzo­ną fir­mę budow­la­ną. Fir­ma budow­la­na od fun­da­men­tów, insta­la­cji nada­je się tyl­ko do pra­cy na danym odcin­ku robót.
Do budo­wy domu w obec­nych cza­sach potrze­by jest Gene­ral­ny Wyko­naw­ca, któ­ry popro­wa­dzi całość spraw budo­wy oraz zapew­ni postę­po­wa­nie prac zgod­nie z har­mo­no­gra­mem kre­dy­tu ban­ko­we­go.
Budo­wa “Domu pod klucz” przez fir­mę budow­la­ną to tak­że orga­ni­za­cja ter­mi­nów dla Two­ich pod­wy­ko­naw­ców od wnętrz, mebli i dla dekoratorów.

Gene­ral­ny Wyko­naw­ca to wyko­na­nie domu zgod­nie z pro­jek­tem budow­la­nym i przy­go­to­wa­nie wszyst­kie­go do odbio­ru do użyt­ko­wa­nia przez Nad­zór Budowlany.

Przygotowaliśmy 3 modele współpracy przy Budowie Domu.

Deve­lo­per budu­ją­cy domy
Budo­wa domów jed­no­ro­dzin­nych
Kom­plek­so­we usłu­gi budowlane

Znajdziesz nas pod adresami :

ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra 20, Gdańsk
ul. Kocha­now­skie­go 6, Pruszcz Gdań­ski
ul. F.Ceynowy 4, Gdańsk
ul. Józe­fa Bema, Gdynia

Tak, chcę, informacje o budowie domu

Po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia mailem,
ode­zwie­my się w moż­li­wie krót­kim czasie

Versa sp. z o.o.

Socos sp. z o.o.

Share This