Wystrój Restauracji i Projekty Technologiczne — Gdańsk, Gdynia

Zamierzasz otworzyć gastronomię, restaurację ?
Potrzebujesz projekt technologiczny kuchni ?

Nasi pro­jek­tan­ci przy­go­to­wu­ją kom­plek­so­we pro­jek­ty tech­no­lo­gii kuchen­nych pod restau­ra­cje, puby, kawiar­nie, sto­łów­ki i inne obiek­ty gastro­no­mi. Pro­jekt, któ­ry możesz kupić to nie tyl­ko wyłącz­nie tech­no­lo­gia ale rów­nież kom­ple­sko­wy pro­jekt budow­la­ny z wnę­trza­mi i tech­no­lo­gią gastro­no­micz­ną wraz z insta­la­cja­mi sani­tar­ny­mi, wen­ty­la­cyj­ny­mi etc.

Kiedy inspekcja sanitarna nie odbierze lokalu gastronomicznego do użytkowania ?

Prze­pi­sy, któ­re regu­lu­ją odbiór loka­li gastro­no­micz­nych doty­czą pro­duk­cji żyw­no­ści. Dzia­łal­ność pro­duk­cji żyw­no­ści wyma­ga od Wła­ści­cie­la spo­rzą­dze­nie pro­jek­tu budow­la­no-tech­no­lo­gicz­ne­go i uzgod­nie­nie jego z rze­czo­znaw­cą ds. sani­tar­nych lub wła­ści­wą sta­cją sani­tar­ną.

Zamó­wie­nie same­go pro­jek­tu wnętrz nie roz­wią­że Two­je­go pro­ble­mu odbio­ru loka­lu gastro­no­micz­ne­go, dla­te­go nie zapo­mnij o pro­jek­cie tech­no­lo­gi.
Pro­jekt tech­no­lo­gi czę­sto “wywró­ci” pro­jekt wnętrz, dla­te­go zamów go przed roz­po­czę­ciem prac nad wystro­jem i wypo­sa­że­niem loka­lu.

Dobry projekt technologi to podstawa odbioru lokalu gastronomicznego do użytkowania.

Dobry pro­jekt tech­no­lo­gi to taki, któ­ry zosta­nie ode­bra­ny przez wła­ści­wą sta­cję sani­tar­ną.
Dla­te­go dobry pro­jekt tech­no­lo­gi winien być dosto­so­wa­ny do potrzeb Wła­ści­cie­la Loka­lu i przy­go­to­wa­ny przez archi­tekt z upraw­nie­nia­mi przy udzia­le pro­jek­tan­tów insta­la­cji sani­tar­nych i wen­ty­la­cyj­nych oraz uzgod­nio­ny z rze­czo­znaw­cą ds. sani­tar­nych.
Naj­waż­niej­sze w pro­jek­cie to połą­cze­nie inte­re­su Wła­ści­cie­la Loka­lu w zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi sani­tar­ny­mi.

Chcę wie­dzieć wię­cej i pro­szę o dokład­ne infor­ma­cje o pro­jek­cie tech­no­lo­gi

Tyl­ko 1500zł — 3000 zł

Wyślij prośbę o kontakt ws. projektu technologii

5 + 2 =

Share This