Reklamuj sie — system partnerski

Reklamuj sie — system partnerski

Zareklamuj się !
System Partnerski strony “dom-projekty.pl”

Na stro­nach dom-projekty.pl zamiesz­cza­ne są arty­ku­łu doty­czą­ce wyłącz­nie budow­nic­twa i archi­tek­tu­ry.

Jestem zawo­do­wym archi­tek­tem od ponad 20 lat. Zawo­do­wo zwią­za­ny jestem z budow­nic­twem, co sta­wia mnie w roli spe­cja­li­sty z doświad­cze­niem.

Dla­te­go rekla­ma, któ­rą zamie­ścisz będzie zawsze docie­rać do osób wyłącz­nie zwią­za­nych z budow­nic­twem i archi­tek­tu­rą.

Jak możesz zareklamować się na stronie dom-projekty.pl ?

Do koń­ca roku 2014 trwa pro­mo­cja wybra­nych bez­płat­nych reklam na czas 12 mie­się­cy. Wyślij maila i się dowiedz o szcze­gó­ły.

Nie zwle­kaj, bo ta pro­mo­cje może skoń­czyć się w każ­dej chwi­li.

Jak możesz wymienić się artykułami ze stroną dom-projekty.pl?

Napisz maila i wymie­nia­my się arty­ku­ła­mi. Oczy­wi­ście przyj­mu­ję wyłącz­nie pro­po­zy­cje zwią­za­ne z archi­tek­tu­rą i budow­nic­twem.

Pro­wa­dzisz stro­nę podob­ną do mojej ? Pro­wa­dzisz stro­nę w zakre­sie pra­wa autor­skie­go ?

Obo­je sko­rzy­sta­my na ruchu odwie­dzin, co pomo­że nam w wyszu­ki­war­kach.

Co będziesz miał z systemu partnerskiego ?

Czy Twój pro­gram lub sys­tem part­ner­ski to gru­pa doce­lo­wa zwią­za­na z budow­nic­twem lub archi­tek­tu­rą ?

Jeże­li odpo­wie­dzia­łeś Tak na poprzed­nie pyta­nie to w pro­gra­mie part­ner­skim otrzy­masz nastę­pu­ją­cych odbior­ców swo­ich pro­duk­tów :

Inwe­sto­rzy Domów Jed­no­ro­dzin­nych to głów­na gru­pa Klien­tów, któ­rzy naj­czę­ściej korzy­sta­ją z stro­ny.

Inwe­sto­rzy Indy­wi­du­al­ni, Fir­my i Dewe­lo­pe­rzy to gru­pa Klien­tów, któ­rzy czę­sto korzy­sta­ją z witry­ny dom-projekty.pl

Archi­tek­ci i Fir­my Pro­jek­to­we to oczy­wi­sta gru­pa czy­tel­ni­ków stro­ny dom-projekty.pl. Oni wspie­ra­ją­ca dzia­ła­nia na stro­nie.

Jakie formy reklamy możesz otrzymać na stronie dom-projekty.pl ?

Prze­wi­du­ją moż­li­wość “bane­ru rekla­mo­we­go”, któ­ry może być przy­dat­ny głów­nie pro­du­cen­tom mate­ria­łów budow­la­nych.

Kolej­na moż­li­wość to “rekla­ma inter­ne­to­wa” w posta­ci arty­ku­łu spon­so­ro­wa­ne­go.

Wymien­ne Lin­ki i Arty­ku­ły to for­ma indy­wi­du­al­na wg indy­wi­du­al­nych uzgod­nień.

Statystyki dotychczasowe z AwStats, które pokazują ruch na stronie.

podsumowanie-2014-reklamuj-sie

 

autor : arch. Arka­diusz Zubo­wicz

Share This